Levoxal 5mg por.tbl.flm.14x5mg I

Levoxal 5mg por.tbl.flm.14x5mg I

Výrobce: APOTEX NEDERLAND B.V., Leiden (NL)
Kód zboží: 2770668
Kód SÚKL: 198574
Farmakoterapeutická
skupina:
Antihistaminika pro systémovou aplikaci - Levocetirizin
(ATC: R06AE09)
HEM:
Dostupnost: Skladem u dodavatele
DPH: 10,00 %
Cena bez DPH: 70,91 Kč
Cena: 78,00 Kč
Kusů:
 Informace o zboží

Levoxal 5 mg

Potahované tablety

Levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1.Co je Levoxal 5 mg a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Levoxal 5 mg užívat

3.Jak se Levoxal 5 mg užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Levoxal 5 mg uchovávat

6.Další informace

1.CO JE LEVOXAL 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levocetirizin je látka proti alergii. Používá se k léčbě příznaků alergických stavů jako jsou: - senná rýma
- celoroční alergická rýma
- chronická kopřivka.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEVOXAL 5 MG UŽÍVAT

Neužívejte Levoxal 5 mg
-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á na levocetirizin, příbuzné látky nebo na kteroukoli další složku přípravku (viz bod 6 Další informace, Co Levoxal 5 mg obsahuje)

-jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin

-jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (protože přípravek obsahuje laktózu)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levoxal 5 mg je zapotřebí Podávání přípravku Levoxal 5 mg se nedoporučuje dětem mladším 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici potřebná data, nedoporučuje se používat levocetirizine u dětí mladších 2 let. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Levoxal 5 mg může působit na jiné léky a jiné léky zase mohou ovlivnit účinek levocetirizinu. Levoxal 5 mg může vzájemně působit s těmito látkami:

- látky tlumící centrální nervový systém (látky, které zpomalují normální funkci mozku jako jsou sedativa a trankvilizéry, např. diazepam a morfin). U citlivých pacientů může být účinek na mozek zvýšený nebo odlišný od očekávaného účinku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Užívání přípravku Levoxal 5 mg s jídlem a pitím Levocetirizin se může užívat s jídlem i nalačno. Buďte opatrný/á při užívání přípravku Levoxal 5 mg současně s alkoholem. U citlivých pacientů může být účinek alkoholu zvýšený. Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici informace o bezpečném používání levocetirizinu v těhotenství nebo období kojení. Jestliže jste těhotná nebo kojíte, smíte užívat Levoxal 5 mg pouze v případech, kdy přínos jednoznačně převáží nad možnými riziky. Váš lékař Vám může s rozhodnutím pomoci. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Někteří pacienti léčení přípravkem Levoxal 5 mg mohou pociťovat ospalost, únavu a vyčerpanost. Jestliže se u Vás některý z těchto projevů objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Levoxal 5 mg Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, nesmíte přípravek Levoxal 5 mg užívat.

3.JAK SE LEVOXAL 5 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou nebo jinou tekutinou. Obvyklá dávka u dospělých a dětí od 6 let věku je 1 potahovaná tableta denně. Přípravek Levoxal 5 mg tablety není určen dětem do 6 let (viz oddíl 2, Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Levoxal 5 mg je zapotřebí). Jestliže máte mírné až středně těžké selhávání ledvin, Váš lékař Vám může předepsat nižší dávku podle závažnosti onemocnění ledvin. Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu onemocnění. Váš lékař nebo lékárník Vám v tomto smyslu poradí. Jestliže jste užil/a více přípravku Levoxal 5 mg, než jste měl/a Jestliže jste užil/a více přípravku Levoxal 5 mg, než jste měl/a, můžete pociťovat ospalost. U dětí může předávkování nejprve způsobit vzrušení a neklid, který později přejde v ospalost. Obraťte se neprodleně na svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Levoxal 5 mg Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Opomenutou dávku vynechejte a vezměte si další tabletu v obvyklou dobu, kdy lék užíváte. Jestliže jste přestal/a užívat Levoxal 5 mg

Předčasné přerušení léčby nebude mít nežádoucí účinky. Mohou se však vrátit příznaky onemocnění. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Levoxal 5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů): sucho v ústech, bolest hlavy, únava, ospalost Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů): vyčerpanost, bolest břicha Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů): alergické reakce jako otok úst, obličeje, případně hrdla nebo polykací potíže spolu s kopřivkou (angioneurotický edém), dýchací potíže nebo náhlý pokles krevního tlaku s následným kolapsem nebo šokem, který může být i smrtelný. V případě vzniku prvních známek alergické reakce přestaňte užívat Levoxal 5 mg s neprodleně vyhledejte lékaře. Mezi další velmi vzácné nežádoucí účinky patří agresivita, neklid, záchvaty křečí, zrakové poruchy, bušení srdce, nucení na zvracení, zánět jater, svědění, vyrážka, kopřivka, místní reakce pokožky z přecitlivělosti, bolest svalů, přírůstek tělesné hmotnosti, abnormální hodnoty jaterních testů Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK LEVOXAL 5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu po výrazu "EXP". První dvě číslice značí měsíc a poslední 4 číslice značí rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Levoxal 5 mg obsahuje Léčivá látka je levocetirizinum. Levocetirizinum je přítomen jako levocetirizini dihydrochloridum (5 mg), což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu. Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400 v potahové vrstvě tablety.

Jak Levoxal 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, označené na jedné straně " L9CZ" a "5" na druhé straně . Velikost balení v blistrech: 28,30,40,50,56,60,70,90,100,112,120 potahovaných tablet a v jednodávkových blistrech 30x1.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V. Leiden Nizozemsko Výrobci Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Nizozemsko a Synthon Hispania S.L. Castelló 1 Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Španělsko a PNG GEROLYMATOS SA ( PLANT B) Asklipiou 4 145 68 Kryoneri Attiki Španělsko Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 20.8.2012

Balení: 14 tablet


Volně prodejný léčivý přípravek.

Pečlivě pročtěte příbalové informace!


Komentáře ke zboží

Nový komentář

Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží.

na začátek stránky ~ doporučit tento web známému