Nicorette spray 1mg/dávka orm.spr.1x13.2ml/150mg

Nicorette spray 1mg/dávka orm.spr.1x13.2ml/150mg

Výrobce: McNeil AB, Helsingborg (S)
Kód zboží: 2795004
Kód SÚKL: 188194
Farmakoterapeutická
skupina:
Jiná léčiva nervového systému - Nikotin
(ATC: N07BA01)
HEM:
Dostupnost: Skladem
DPH: 21,00 %
Cena bez DPH: 380,17 Kč
Cena: 460,00 Kč
Kusů:
 Informace o zboží

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Nicorette Spray 1 mg/dávka

orální sprej, roztok

nicotinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Nicorette Spray musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

-

Pokud se Vám nepodaří ukončit kouření po 6 měsících od zahájení léčby přípravkem Nicorette Spray, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Nicorette Spray a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette Spray používat

3.Jak se přípravek Nicorette Spray používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Nicorette Spray uchovávat

6.Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Nicorette Spray Vám pomůže ukončit kouření, když chcete přestat kouřit. Jedná se o způsob léčby nazývané nikotinová náhradní léčba (NRT). Přípravek Nicorette Spray zmírňuje abstinenční příznaky při vysazení nikotinu včetně chuti na cigaretu, tedy příznaky spojené s ukončením kouření. Pokud náhle ukončíte přísun nikotinu z tabáku do těla, začnete mít různé nepříjemné pocity nazývané abstinenční příznaky. Používáním přípravku Nicorette Spray můžete zabránit chuti na cigaretu a těmto nepříjemným pocitům, nebo je zmírnit. To proto, že i nadále dodáváte svému tělu na krátkou dobu malé množství nikotinu. Přípravek Nicorette Spray je méně škodlivý než kouření, protože neobsahuje dehet, oxid uhelnatý nebo další škodliviny obsažené v cigaretovém kouři. Pro zvýšení šance na ukončení kouření byste měl(a) pokud možno také vyhledat radu a podporu v rámci poradenství.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Nicorette Spray jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku přípravku Nicorette Spray.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Nicorette Spray je zapotřebí Poraďte se se svým lékařem, pokud trpíte níže uvedenými obtížemi. Je možné, že budete moci přípravek Nicorette Spray používat, ale musíte se nejdříve poradit s lékařem, jestliže máte tyto obtíže: -

V nedávné době (do 3 měsíců) jste prodělal(a) srdeční příhodu nebo mrtvici
-
Bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris), nebo klidová angina pectoris
-
Srdeční onemocnění, které ovlivňuje srdeční frekvenci nebo rytmus
-
Vysoký krevní tlak, který není léčen léky
-
Někdy jste měl(a) alergické reakce, které zahrnují otok rtů, obličeje a hrdla (angioedém) nebo svědivou kožní vyrážku (kopřivku). NRT (náhradní nikotinová léčba) může někdy tento typ reakce vyvolat.
-
Těžká nebo středně těžká porucha funkce jater
-
Těžká porucha funkce ledvin
-
Diabetes mellitus (cukrovka)
-
Zvýšená funkce štítné žlázy
-
Nádor nadledvin (feochromocytom)
-
Žaludeční vředy
-
Ezofagitida (zánět jícnu)

Přípravek Nicorette Spray by neměli používat nekuřáci. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, jestliže užíváte léky, které obsahují: theofylin k léčbě astmatu takrin k léčbě Alzheimerovy choroby klozapin k léčbě schizofrenie ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby Používání přípravku Nicorette Spray s jídlem a pitím Při podávání orálního spreje nejezte ani nepijte. Těhotenství a kojení V těhotenství je velice důležité přestat kouřit, protože kouření může způsobit pomalý růst Vašeho dítěte. Kouření může také způsobit předčasný porod nebo narození mrtvého dítěte. Nejlépe je pokud možno přestat kouřit bez užívání léků s obsahem nikotinu. Pokud to nezvládnete, používejte přípravek Nicorette Spray pouze po poradě s lékařem, který sleduje průběh Vašeho těhotenství, Vaším obvodním lékařem nebo lékařem ve specializovaném centru pro odvykání kouření. Během kojení byste neměla přípravek Nicorette Spray používat, protože nikotin přechází do mateřského mlékaa může poškodit Vaše dítě. Pokud Vám však lékař přípravek Nicorette Spray doporučil, používejte sprej ihned po kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Nicorette Spray Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jednom vstřiku.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek Nicorette Spray přesně podle této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lidé do 18 let by neměli přípravek Nicorette Spray používat, pokud jim ho nepředepíše lékař. V průběhu léčby přípravkem Nicorette Spray byste měli úplně přestat kouřit. Následující tabulka uvádí doporučený postup léčby přípravkem Nicorette Spray.
1. krok: 1.- 6. týden Použijete 1 nebo 2 vstřiky v době, kdy byste normálně kouřil(a) cigaretu, nebo když máte chuť na cigaretu. Nejdříve vstříkněte jednou, a pokud chuť na cigaretu během několika minut neodezní, vstříkněte podruhé. Jestliže jsou zapotřebí 2 vstřiky, je možné další dávkování provádět již jako 2 po sobě jdoucí vstřiky. Většina kuřáků potřebuje přibližně 1-2 vstřiky každých 30 minut až 1 hodinu. Například jestliže kouříte průměrně 15 cigaret denně, měl(a) byste v průběhu dne používat 1-2 vstřiky nejméně 15krát. Nejvyšší dávkování je 2 vstřiky najednou, 4 vstřiky za hodinu a 64 vstřiků za den.
2. krok: 7.- 9. týden Začněte snižovat počet vstřiků za den.

Do konce 9. týdne byste měl(a) používat POLOVINU průměrného počtu vstřiků za den oproti 1. kroku.

3. krok: 10.- 12. týden Pokračujte ve snižování počtu vstřiků za den tak, abyste ve 12. týdnu nepoužíval(a) více než 4 vstřiky za den. Jakmile snížíte dávku na 2-4 vstřiky za den, měl(a) byste přestat přípravek Nicorette Spray používat. Po skončení léčby můžete mít opět chuť si zakouřit. Případný zbytek spreje si ponechte pro případ, že Vás náhle přepadne chuť si zakouřit. Když máte chuť na cigaretu, použijte jeden vstřik, nebo dva vstřiky, pokud jeden vstřik během několika minut nepomáhá. Normálně byste měl(a) používat přípravek Nicorette Spray po dobu 3 měsíců, ne však déle než 6 měsíců. Jestliže potřebujete používat přípravek Nicorette Spray déle než 6 měsíců, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Postupujte pozorně podle těchto pokynů a obrázků Uvolnění trysky

Jak otevřít dávkovač
1. Palcem přejíždějte po tlačítku směrem dolů (a), až se Vám ho podaří lehce vtlačit dovnitř (b). Netlačte příliš silně.

2. Při vtlačení dovnitř přejeďte palcem směrem nahoru (c), abyste otevřel(a) horní část dávkovače. Pak tlačítko uvolněte. Jak naplnit dávkovač

Před prvním použitím orálního spreje musíte nejdříve naplnit pumpičku spreje. Otočte trysku spreje v bezpečné vzdálenosti směrem od sebe a dalších dospělých, dětí nebo domácích zvířat. Ukazováčkem
3x stiskněte horní část dávkovače, dokud se neobjeví jemný sprej. Pokud sprej 2 dny nepoužíváte, musíte tento postup zopakovat. Jak používat dávkovač

3. Otočte trysku spreje k otevřeným ústům a držte ji co nejblíže úst.

4. Stiskněte horní část dávkovače a jednou vstříkněte do úst, vyvarujte se vstříknutí na rty. Při vstřiku nevdechujte, aby se sprej nedostal do krku. K dosažení co nejlepšího výsledku několik vteřin po vstřiku nepolykejte.

Uzavření trysky

Jak zavřít dávkovač

Přejíždějte po tlačítku směrem dolů až se Vám ho podaří vtlačit dovnitř .

Při vtlačení dovnitř přejeďte horní část dávkovače směrem dolů . Uvolněte tlačítko. Nyní je dávkovač uzavřený.

Pro další dávku opakujte výše uvedené kroky. Po každém použití dávkovač uzavřete, abyste zamezil(a) náhodnému vystříknutí spreje a použití dětmi. Při podání orálního spreje dbejte na to, aby se sprej nedostal do očí. Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette Spray, než jste měl(a) K předávkování nikotinem může dojít, pokud při používání přípravkuNicorette Spray zároveň kouříte. Při použití přípravku Nicorette Spray dítětem nebo při použití většího množství přípravku Nicorette Spray, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo okamžitě navštivte nejbližší nemocnici. Dávky nikotinu snášené dospělými kuřáky během léčby mohou způsobit u malých dětí závažné příznaky otravy, což může vést k úmrtí. Příznaky předávkování jsou nevolnost (nauzea), zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, změny sluchu a pocit výrazné slabosti. Ve vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat nízký krevní tlak, slabý a nepravidelný puls, dýchací obtíže, extrémní únava, oběhové selhání a křeče celého těla. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Nicorette Spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Nicorette Spray může mít stejné nežádoucí účinky jako jiné formy nikotinu. Nežádoucí účinky závisí obecně na výši užívané dávky. Účinky spojené s ukončením kouření (vysazením nikotinu) Některé nežádoucí účinky, které se u Vás projevují při ukončení kouření, mohou být abstinenčními příznaky souvisejícími se sníženým příjmem nikotinu. Při ukončení kouření se také mohou objevit vředy v ústech. Důvod jejich tvorby není znám.

Nežádoucí účinky zahrnují:

Podrážděnost, agresivitu, netrpělivost nebo frustraci
Pocit úzkosti, neklid nebo ztížené soustředění
Noční probouzení nebo poruchy spánku
Zvýšení chuti k jídlu nebo zvýšení tělesné hmotnosti
Pocity smutku (depresivní nálada)
Nutkavou potřebu kouřit (chuť na cigaretu)
Snížení srdeční frekvence
Krvácení dásní
Závratě nebo točení hlavy
Kašel, bolest v krku, ucpaný nos nebo rýmu

Jestliže zaznamenáte některé z těchto závažných vzácných nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Nicorette Spray používat a ihned vyhledejte lékaře (příznaky angioedému):

Otok obličeje, jazyka nebo hltanu
Obtížné polykání
Kopřivka a dýchací obtíže

Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10:
Škytavka (je zvláště častá)
Bolest hlavy, nauzea (nevolnost)

Místní účinky spreje jako např. brnění, pálení, zánět nebo bolest v ústech nebo na rtech, nebo změny chuťového vnímání.

Sucho v ústech nebo v krku nebo zvýšené slinění
Dyspepsie (zažívací obtíže)

Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100:
Bolest nebo nepříjemný pocit v břiše nebo na hrudníku
Zvracení, plynatost nebo průjem
Napětí nebo pocit necitlivosti v krku
Pocit únavy

Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000:
Účinky v oblasti nosu jako např. výtok z nosu, ucpaný nos, kýchání
Sípání (bronchospazmus) nebo pocit, že dýchání vyžaduje větší úsilí než obvykle (dušnost)
Návaly horka/zčervenání kůže, brnění (mravenčení), nebo zvýšené pocení
Zvýšené slzení (lakrimace)
Účinky v ústech jako např. zánět jazyka nebo dásní, poškození ústní sliznice, nebo změny hlasu
Palpitace (neobvyklé bušení srdce)
Přecitlivělost (alergie) včetně kožní vyrážky nebo svědění kůže (pruritus, kopřivka)

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit:
Rychlý a/nebo nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní)
Rozmazané vidění Alergické reakce včetně otoku obličeje a úst (angioedém nebo anafylaxe)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5.

JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Nicorette Spray nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dávkovači a ochranném obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette Spray obsahuje
-
Léčivou látkou je nikotin. Jedna dávka (vstřik) orálního spreje obsahuje nicotinum 1 mg.
-
Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, bezvodý ethanol, trometamol, poloxamer 407, glycerol, hydrogenuhličitan sodný, levomenthol, tekuté mátové aróma, tekuté chladivé aróma, sukralosa, draselná sůl acesulfamu, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Jak přípravek Nicorette Spray vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Nicorette Spray se skládá z plastové lahvičky s roztokem v dávkovači s mechanickou sprejovou pumpičkou. Dávkovač je zajištěn proti manipulaci dětmi. Jedna lahvička obsahuje 13,2 ml roztoku, který vystačí na 150 vstřiků; jeden vstřik obsahuje 1 mg nikotinu. Přípravek Nicorette Spray se dodává v balení s 1 nebo 2 dávkovači. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce McNeil AB Norrbroplatsen 2, SE - 251 09 Helsingborg, Švédsko Tel.: +46 42 28 80 00 E-Mail:information@its.jnj.com Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika

Nicorette Spray

Dánsko

Nicorette QuickMist

Německo

Nicorette Spray

Slovenská republika Nicorette Spray Švédsko

Nicorette Pepparmint

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.11.2012


Volně prodejný léčivý přípravek.

Pečlivě pročtěte příbalové informace!


Komentáře ke zboží

Nový komentář

Zatím nejsou žádné komentáře k tomuto zboží.

na začátek stránky ~ doporučit tento web známému